Normy ochrony pracy przeciwdziałają wszelkim zagrożeniom powstającym w procesie wytwórczym. Stosowanie się do nich pozwoli na poprawę warunków pracy, a co za tym idzie lepszą ochronę zdrowia i życia pracowników.

Częstotliwość przeprowadzania, zakres i czas trwania szkoleń w zakresie BHP określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

  • szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy…

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca jest zobowiązany ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Dodatkowo Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy precyzuje, że pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych…

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy pracodawca, którego pracownik uległ wypadkowi jest obowiązany:

  • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi,
  • zabezpieczyć miejsce wypadku,
  • zbadać okoliczności i przyczyny wypadku,
  • sporządzić właściwą dokumentację…

Obowiązek sporządzania analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy przez służby BHP został zapisany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
W pkt. 3 zapisano, że jednym z zadań, które należy do obowiązków służby BHP jest:

„sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy”…

Artykuł 237 §2 Kodeksu Pracy stanowi, że pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy instrukcje BHP powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania na stanowiskach, na których występują zagrożenia wypadkowe i chorobowe.
Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy powinny dotyczyć:

  • stosowanych procesów technologicznych oraz wykonywanych prac,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych…

Każdy pracodawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, które zawarte są w Kodeksie Pracy, odpowiednich normach, dyrektywach i dziennikach ustaw…